Get Adobe Flash player
เอกสารการสมัครงาน
สาขานครราชสีมา (โรงงาน)
สาขานนทบุรี (สำนักงาน)

- สำเนาหลักฐานการศึกษา ฉบับสมบูรณ์
- สำเนาบัตรประชาชน
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป
- สำเนาเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (ถ้ามี)
- สำเนาบัตรประกันสังคม (ถ้ามี)
- หลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหารที่อยู่
119 หมู่ที่ 8 ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 30000

ติดต่อสำหรับสมัครงาน
044-207-080 ต่อ 715
E-Mail :
hum04@chiameng-rice.com

ที่อยู่
777 ชั้น 4 หมู่ 4 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

ติดต่อสำหรับสมัครงาน
02-409-5060 ต่อ 0
E-Mail :
nt_hum01@chiameng-rice.com